Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013

Γ’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»

Αρθρο 1: Γενικά στοιχεία τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER

Μέτρο 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών"

Στόχος του Μέτρου είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.

Πιστώσεις ανά Περιφέρεια για παροχή οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 112

 

Μέτρο 123Α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Προκηρύχθηκε η 3η πρόσκληση του Μέτρου 123Α “Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”, που αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, τυποποίηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων.

Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 100.000.000,00 €. Το ποσό των προς διάθεση πόρων δύναται να αυξηθεί περαιτέρω, εάν προκύψουν αδιάθετοι ή επιπλέον πόροι.

Εγγραφή στο Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013