Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013

Καλούνται οι ενδιαφερομένοι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για παραγωγικές
επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία, που δύνανται να υπαχθούν για ενίσχυση –
χρηματοδότηση στο Μέτρο 2.3: «Μεταποίηση και Εμπορία» του Άξονα Προτεραιότητας 2,
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, για την υποβολή Αιτήσεων
Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής – Υπαγόμενες Πράξεις
1. Στο πεδίο εφαρμογής και στο καθεστώς ενισχύσεων της παρούσας απόφασης

Εγγραφή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013