Επιδοτήσεις Επιχειρήσεων

Τα προγράμματα επιδοτήσεων έχουν ως στόχο την παροχή οικονομικής ενίσχυσης προς τους δικαιούχους για την υλοποίηση έργων που αφορούν την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση επιχειρήσεων ή οργανισμών. Είναι χρήσιμα εργαλεία ανάπτυξης και αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων/οργανισμών της χώρας.

Η ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δύναται να σας ενημερώσει αναλυτικά για το επιδοτούμενο πρόγραμμα που σας ταιριάζει, είτε είστε ιδιώτης ή επιχείρηση. Αναλαμβάνει τη μελέτη, σύνταξη και υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, την υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης, μέχρι την σύνταξη της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης και την εκταμίευση του συνόλου της επιχορήγησης.

Αναλυτικότερα, αναλαμβάνει:

  • Τον έλεγχο κάλυψης των προϋποθέσεων υπαγωγής της επιχείρησης στο εκάστοτε πρόγραμμα
  • Την αξιολόγηση του επενδυτικού προγράμματος και την επιλογή του βέλτιστου χρηματοδοτικού εργαλείου για την επιχείρηση
  • Τη συμπλήρωση του φακέλου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (καταστατικά, ισολογισμοί, άδειες, προτιμολόγια εξοπλισμού, σχέδια κτιριακών εγκαταστάσεων κ.λπ.)
  • Τεχνική Μελέτη και Μελέτη Βιωσιμότητας της επένδυσης
  • Κατάρτιση και υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στον αρμόδιο Φορέα
  • Υποστήριξη του φορέα κατά το στάδιο της αξιολόγησης της πρότασης και μέχρι την οριστική έγκριση

Η εταιρία μας διαθέτει τα στελέχη, τις γνώσεις και την εμπειρία για τη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου και άρτιου επενδυτικού σχεδίου. Με την κατάλληλη οργάνωση και το σωστό προγραμματισμό γίνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επένδυσης, η επιλογή του καλύτερου δυνατού τρόπου χρηματοδότησης ώστε να είναι βιώσιμη η επένδυση και να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σας ενημερώνει για κάθε στάδιο σχεδιασμού της πρότασης καθώς και για τη μέγιστη βαθμολογία που μπορείτε να επιτύχετε. Αποβλέπει ώστε ο εξοπλισμός να είναι ο κατάλληλος ανά περίπτωση και να εξυπηρετεί τις απαιτήσεις σας. Σε όλα τα στάδια της επένδυσης σας παρέχει τις απαραίτητες συμβουλές και στήριξη για την άμεση ολοκλήρωση του έργου και την λήψη του συνόλου της επιχορήγησης.