Η Εταιρεία μας

Η ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ είναι εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Συμβούλου. Συμμετέχει σε Αναπτυξιακά Προγράμματα, με στόχο την ενίσχυση κάθε τομέα της οικονομίας και την ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης γενικότερα, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων της περιοχής και τη μεγιστοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών για το κοινωνικό σύνολο που ζει στην Περιφέρεια ΑΜΘ.

Σκοπός μας είναι η παροχή της κατάλληλης στήριξης, καθοδήγησης και συμβουλών για τον σχεδιασμό της νέας σας επιχείρησης ή την ανάπτυξη της υφιστάμενης, την ένταξη της σε αναπτυξιακά προγράμματα, την αύξηση της προβολής και της εξωστρέφειας της.

Αναλυτικότερα η δράση της εταιρίας μας περιλαμβάνει:

α) την εκπόνηση μελετών και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, καθώς και προσέλκυση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων για επενδύσεις και έργα ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και των επιχειρήσεων γενικότερα,

β) την υλοποίηση προγραμμάτων που έχουν σχέση με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση πρωτοβουλιών που εκπορεύονται και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Εθνικούς ή Διεθνείς Οργανισμούς, σε συνεργασία με το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, τους κοινωνικούς φορείς και τις παραγωγικές τάξεις,

γ) τη συμβουλευτική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη σε Φυσικά και Νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, και επιχειρήσεις και άλλους φορείς για τη συμμετοχή τους σε εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα, καθώς και για την οικονομική και γενικότερη ανάπτυξή τους,

δ) την εγκατάσταση ολοκληρωμένων διοικητικών και διαχειριστικών συστημάτων σύμφωνα με καθιερωμένα διεθνή πρότυπα (ISO), με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και κατά συνέπεια της ανταγωνιστικότητας των πελατών,

ε) την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους στους τομείς της πληροφορικής, της διαφήμισης και της διοργάνωσης ημερίδων, συνεδρίων και εκδηλώσεων κ.α., καθώς και παντός τύπου υπηρεσίες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των Φυσικών και Νομικών Προσώπων.