Μελέτες ISO

Οι νέες συνθήκες στο επιχειρηματικό περιβάλλον επιβάλλουν την προσαρμογή των εταιριών σε νέα δεδομένα ανάλογα με αυτά της παγκόσμιας οικονομίας. Η εφαρμογή συστημάτων πιστοποίησης βάση προτύπων με διεθνή αναγνώριση συνεπάγεται αναβάθμιση ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, βελτίωση στην περιβαλλοντική επίδοση, ενίσχυση της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο, κ.ά.

Η ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ προσφέρει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και υποστήριξη των επιχειρήσεων για την εγκατάσταση ολοκληρωμένων διοικητικών και διαχειριστικών συστημάτων σύμφωνα με καθιερωμένα διεθνή πρότυπα, με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και κατά συνέπεια της ανταγωνιστικότητας των πελατών. Τα νέα συστήματα διαμορφώνονται βάση των προδιαγραφών λειτουργίας κάθε επιχείρησης ώστε να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα τους, με τελικό στόχο την βελτίωση της εικόνας και την δημιουργία πρόσθετης αξίας στην επιχείρηση.

Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης: