Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Ο βασικότερος τομέας δραστηριοποίησης της ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ είναι η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, είτε στα πλαίσια ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων ή αυτοδύναμα. Οι μελέτες αφορούν ίδρυση/εκσυγχρονισμό/επέκταση μιας επιχείρησης, ανάπτυξη νέας δραστηριότητας, επέκταση σε νέες αγορές, ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας, αναζήτηση νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Ως προς την εκπόνηση μελετών, η ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες της σε μορφή συμβουλευτικής υποστήριξης, η οποία περιλαμβάνει την τακτική συνάντηση του συμβούλου με τα εξουσιοδοτημένα στελέχη της επιχείρησης. Στις συναντήσεις αυτές συζητούνται, επεξεργάζονται και αναλύονται σημαντικά επιχειρηματικά ζητήματα και στη συνέχεια συναποφασίζονται τρόποι χειρισμού και λύσεις, τα οποία υλοποιούνται.

Οι μελέτες αυτές μπορούν να είναι:

  • Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας
  • Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
  • Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης
  • Διοίκηση και Διαχείριση Επενδυτικών Έργων
  • Τεχνικοοικονομικές μελέτες υπαγωγής σε Επιδοτούμενα Προγράμματα / Αναπτυξιακό Νόμο
  • Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plans)